Πρόσληψη πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής

Αρχική / νέα / δράσεις / πρόσληψη-πτυχιούχου-φυσικής-αγωγής
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 3 Νοέμβριος, 2017

Το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» στο πλαίσιο της προκήρυξης «Προγράμματα Άθλησης για Όλους 2017-2018» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρόκειται να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα διάρκειας 28 εβδομάδων, με ημερομηνία έναρξης  01/12/2017,  με τίτλο «Χόκεϋ επί χόρτου, bocce και φυσική κατάσταση» και ζητά:

1 Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Προσαρμοσμένης Ειδικής Αγωγής για εργασία με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος.

Απαιτούμενα προσόντα:

-          Πτυχίο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Προσαρμοσμένης Ειδικής Αγωγής

-          3ετή επαγγελματική εμπειρία

Πρόσθετα προσόντα:

-          Γνώσεις ναυαγοσωστικής

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστείλουν έως τις  17 Νοεμβρίου τα παρακάτω δικαιολογητικά στην διεύθυνση: Ηρώς Κωνσταντοπούλου 180 και Θάλειας Λουκίδου, ΤΚ 16341, Ηλιούπολη.

-          Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται η προϋπηρεσία, τα πτυχία, τυχόν πρόσθετη επιμόρφωση.

-          Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.

-          Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

-          Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

-          Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-          Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας

-          Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο/η υποψήφιος/α είναι άνεργος/η

-          Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

-          Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ημερομηνίες/προθεσμία υποβολής αιτήσεων  εως 17 Νοεμβρίου στη διεύθυνση: Ηρώς Κωνσταντοπούλου 180 και Θάλειας Λουκίδου, ΤΚ 16341, Ηλιούπολη.

 

Πληροφορίες :

Κα Δόνου Αρετή

Τηλ: 2109766144

 

Κατηγορία: 

Εφημερίδα

Διαβάστε την Εφημερίδα μας

Τηλεοπτικές Στιγμές

Δείτε τις τηλεοπτικές μας στιγμές